05.02.2024

Kunstfaglige forskningsformer og lokal kompetanseutvikling

Kunstfaglige forskningsformer (KFF) er HVL sitt system for fagfellevurdering av kunstfaglige forskningsformer. Systemet er en kanal for formidling av kunstfaglig FOU-arbeid som vanskelig lar seg publisere i vitenskapelig artikkelformat. 

Jeg ser på hvordan tre kunstfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt har funnet plass innenfor ordningen med lokal kompetanseutvikling:

  • Auditolocomotiv
    Dette prosjektet ble utviklet sammen med en skole, gjennomført med studenter, og deretter i ulike tapninger i flere Dekomp-skoler. Mellomtrinnet.

  • Auditomosjon
    Et prosjekt som begynte som et rent kunstprosjekt for Festspillene i Bergen. Det retter seg i utgangspunktet mot små barn. Anvendt i undervisning for elever med spesielle behov.

  • Sonic Greenhouse
    Et prosjekt som begynner i skole, tas inn gjennom utviklingsarbeid ved HVL og som nå er på vei tilbake til studenter og samarbeidende skoler.


Kunstfaglig forskning er knyttet til de skapende prosessene som leder frem til et offentliggjort verk, og tilbyr dermed en annen inngang og tilgang til kunnskap enn andre forskningsformer. Kunstfaglig forskning  dreier seg i liten grad om å falsifisere hypoteser. Det er prossess og verk som er selve funnene.

14.01.2024

Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Utvalgets oppdrag var blant annet å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og foreslå tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå.

Utvalget leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel, til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun 13. november 2023.

15.12.2023

Temanotater om konsekvenser av skjermbruk

I dag leverte Skjermbrukutvalget to temanotater

Det ene temanotatet handler om Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget. Dette temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen.

Det andre temanotatet Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år) behandler konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). 

30.06.2023

Lage 3D-modeller fra video med NERFs

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai. Temmelig heftig teknologi i bunn, men lett å bruke og med mange muligheter.

15.06.2023

Fine prosjekter fra skoler i Bergen

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. De to første var Dekomp skoler i 2022-23, mens CK er en lærerutdannerskole.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Sjekk gjerne listen over øvrige prosjekter som er gjennomført.


25.04.2023

Writing illustrated poems with AI

Images and written text, brought closer together than ever before?

Students and pupils write their own poems and make illustrations using AI.

A low-level approach to experiments with very advanced and significant technologies.