15.08.2020

Hypertekstfortelling

Ålvik skule arbeider med å utvikle språkferdigheter gjennom bruk av ny teknologi. Her jobber vi blant annet med illustrerte hypertekstfortellinger ved hjelp av presentasjonsprogramvare. Dette er noe som det er jobbet med ved HVL over tid, i litt forskjellige sammenhenger: vi kikket på Hvor er Alexa?, men først og fremst Wiki-Storyline og Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones.

Under workshopen forsøkte vi oss med Lunapic.com (filtrere digitalt). Dette er teknikker en kan bruke for å gjøre det enklere for elever å tre inn i en rolle, ta bilder av hverandre og manipulere slik at de ikke er gjenkjennbare. Alle bildene kan dessuten få en noenlunde enhetlig stil, og det gir anledning til å sammenligne og diskutere ulike visuelle uttrykk. Disse teknikkene kan utnyttes på ulike måter. Tidligere er dette brukt for å illustrere eventyr – smakebiten som gis på nett. Bakteppet er at ungdom skaper visuelle uttrykk ved hjelp av smarttelefoner der de bruker ulike apper som muliggjør forskjellige former for digital filtrering. Snapchat er et åpenbart eksempel på denne typen filtrering.


14.08.2020

Auditolocomotiv-workshop ved Florø barneskule

En form for nyklassisisme dette, men på full fart i retning funksjonalisme. Skolen sto ferdig i 1934, tegnet av bergensarkitekten Torgeir Alvsaker.

Jeanett Goodwin og Jon Hoem gjennomførte en workshop med nærmere seksti deltakere i Florø. Bakteppet er fagfornyelsen og hvordan vi kan jobbe med møter mellom tradisjonelle materialer og ny teknologi i kunst og håndverk. Gitt korona-situasjonen ble det imidlertid kun deltakelse fra én skole, men da til gjengjeld stor deler av kollegiet. Ekte tverrfaglighet med andre ord.

Tar med et bilde av skolen, men workshopen foregikk i kulturhuset like ved. Fin sal, med mye av det opprinnelige 1970-tallspreget i behold. Store rom blir sjelden feil, samtidig som salen fungerte forbausende godt akustisk.

Jeanett introduserer estetiske læringsprosesser, blant annet med utgangspunkt i Malcolm Ross sin modell, og Jon fikk sagt litt om betydningen av å introdusere en helt grunnleggende forståelse for programmert autonomi.


Malcolm Ross´ modell for undervisning i kunstfag viser at impulsen danner utgangspunktet for den skapende prosess. Drivkraften i estetisk virksomhet forstås som en impuls og en lyst til å skape noe. 

Modellen bygger videre på fire delkompetanser, der man kan  ta utgangspunkt i hvilken som helst av disse. Ross tar sterkt til orde for at det er avgjørende at deltakerne opplever aktivitetene som lystbetonte. Lek, estetiske opplevelser og det å skape noe selv har det til felles at det til felles at det oppleves som en form for fristed hvor den enkelte kan bearbeide og utvikle sine erfaringer.
Når vi har jobbet med auditolocomotiver tidligere har det vært med lyder som impulser. Denne gangen gjorde tidsaspektet at denne fasen ble svært kort, og uten det lydlige. 

Stegene i den prosessen er imidlertid de samme og følger en modell for igangsettelse av estetiske læringsprosesser fra Austring og Sørensens bok "Æstetik og læring- en grundbog om æstetiske læringsprosesser":
  1. Impuls
  2. Opptakt
  3. Eksperimentering
  4. Utveksling
  5. Fordypning
  6. Presentasjon
  7. Evaluering 

Evalueringen har blant annet en praktisk side der vi snakker om de konkrete prosessene. I Florø hadde vi en svært intensiv workshop og forhold knyttet til koblinger av servoer ble en konkret problemstilling, som voldte noen litt problemer. En erfaring er i denne sammenheng at vi bør benytte en servokontroller, som vil gjøre koblingsarbeidet enklere.