29.02.2024

Råd om kunstig intelligens i skolen

Tjenester basert på KI, gir mange utfordringer og muligheter. På lang sikt medfører teknologiutviklingen at det oppstår fundamentale spørsmål om skole og utdanning. Udir har lderfor ansert en side med Råd om kunstig intelligens i skolen 

Råd om KI i skolen. Rådene er ikke så veldig spesifikke, men Udir lover oppdatering av netsiden over tid:
 • Løft frem relevante områder i læreplanverket. For eksempel områder som digital dømmekraft, kildekritikk, etikk, personvern og demokrati.
 • Skolen og læreren vurderer når KI er relevant å bruke, ut fra mål og innhold i læreplanene. Læreren er den pedagogiske lederen i klasserommet, som legger til rette for gode læringsprosesser.
 • Legg vekt på variasjon i opplæring og vurdering. Utforsk tilnærminger som gir læreren trygghet på at det er elevens egen kompetanse som blir vurdert. F.eks. vurdering i ulike faser av en skriveprosess.
 • Snakk med elevene om hva KI er, hvilke muligheter teknologien gir, men også hvilke farer den bringer med seg. Utforsk gode arbeidsprosesser og læringsformer sammen.
 • Snakk med foresatte om digital praksis og bruk av KI-verktøy på skolen og hjemme.
 • Bruk profesjonelle læringsfellesskap, for å takle komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Skoleeier og skoleleder må prioritere utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.
 • Skap en kultur for utprøving og evaluering av pedagogisk praksis.
 • Bruk sikre løsninger som er godkjent og personvernvurdert av skoleeier
 • Ta hensyn til elevenes alder og modenhet, og vis særlig forsiktighet overfor yngre barn. Benytt de tekniske mulighetene som finnes til å tilpasse verktøyene for best mulig pedagogisk bruk.

28.02.2024

Illustrere med KI

Etter i ha fått fingrene i ChatGPT4 triller det ut bilder til ulike formål. For en som har vært vant til å fikle med bilder i timesvis, ofte uten å komme til et brukbart resultat er prosessen med å generere bilder ved hjelp av KI en ganske merkelig opplevelse. På den ene siden svært effektiv og spennende, på den andre siden litt skremmende. Uansett interessant og tankevekkende.

Problemet er her forsøkt illustrert med en figur: dersom en går nærmest direkte fra en kort formulert ide til resultat er dette en prosess som i beste fall gir et bilde som fungerer som illustrasjon. Det en håper på er en trinnvis prosess der resultatet raffineres gjennom en dialogisk prosess.

Det er nok derfor jeg opplever at det mest interessante er den stadig tettere koblingen mellom verbalspråk og visualisering. Her finner jeg Diktillustrasjon med kunstig intelligens særlig spennende. Her åpnes mange muligheter i grenselandet mellom språkfag og visualisering. Dette blir en gjentagende prosess der en både raffinerer det skriftlige og det visuelle.

Først når bildet får en personlig touch blir det interessant. I mitt tilfelle har dette oftest skjedd i møte mellom digitale og analoge teknikker der utgangspunktet er kopierbart, men den enkelte kopien blir original.
Eksempelet jeg tar for meg her er imidlertid et bilde som endte med å pryde plakaten for årets Global Science Opera. I dette tilfellet er dialogen enklere, sammenlignet med når en jobber med dikt.  

Jeg begynte her med følgende prompt:

– En astronaut i romdrakt. Glasset i romdraktens hode er bytte med en sfære som viser jordkloden

Jeg ender med et bilde som virker lovende, men ber om

– Vis astronauten halvt fra siden 

05.02.2024

Kunstfaglige forskningsformer og lokal kompetanseutvikling

Kunstfaglige forskningsformer (KFF) er HVL sitt system for fagfellevurdering av kunstfaglige forskningsformer. Systemet er en kanal for formidling av kunstfaglig FOU-arbeid som vanskelig lar seg publisere i vitenskapelig artikkelformat. 

Jeg ser på hvordan tre kunstfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt har funnet plass innenfor ordningen med lokal kompetanseutvikling:

 • Auditolocomotiv
  Dette prosjektet ble utviklet sammen med en skole, gjennomført med studenter, og deretter i ulike tapninger i flere Dekomp-skoler. Mellomtrinnet.

 • Auditomosjon
  Et prosjekt som begynte som et rent kunstprosjekt for Festspillene i Bergen. Det retter seg i utgangspunktet mot små barn. Anvendt i undervisning for elever med spesielle behov.

 • Sonic Greenhouse
  Et prosjekt som begynner i skole, tas inn gjennom utviklingsarbeid ved HVL og som nå er på vei tilbake til studenter og samarbeidende skoler.


Kunstfaglig forskning er knyttet til de skapende prosessene som leder frem til et offentliggjort verk, og tilbyr dermed en annen inngang og tilgang til kunnskap enn andre forskningsformer. Kunstfaglig forskning  dreier seg i liten grad om å falsifisere hypoteser. Det er prossess og verk som er selve funnene.

14.01.2024

Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Utvalgets oppdrag var blant annet å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og foreslå tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå.

Utvalget leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel, til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun 13. november 2023.